Subscribe Now

接收最新的健康醫療資訊


* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

鄭致遠博士

鄭致遠博士
Dr. Cheng Chi Yuen, Harry

聯絡電話

             香港仁安腫瘤中心 

              +852 2159 6100

專科:

             總醫學物理學家

職銜:

             仁安腫瘤服務總監

             香港大學臨床腫瘤學系名譽助理教授

資歴

             香港大學哲學博士

             英國倫敦帝國學院生物工程理學碩士

             香港理工大學管理學理學碩士

             香港理工大學醫療護理學理學碩士

             香港理工大學放射學理學學士

             美國放射學委員會院士

             香港認證醫學物理學家

相關文章